لینک منبع و پست :آرزوهای زوکربرگ برای ده سال آینده فیس‌بوک
http://itanalyze.com/post/%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%88%DA%A9